รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 พ.ย. 2560 08:30:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ASIAN เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ธันวาคม 2560
หลักทรัพย์
ASIAN
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) (ASIAN)
ทุนเดิม (บาท)                    : 542,377,549.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 542,377,549
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 350,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 542,727,549.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 542,727,549
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 350,000 หุ้น
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 2 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 01 ธ.ค. 2560
______________________________________________________________________