รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ธ.ค. 2560 17:22:00
หัวข้อข่าว
นำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (แบบ 250-2) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
หลักทรัพย์
SIS
แหล่งข่าว
SIS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การประกาศทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 (มหาชน) (SIS)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ                 : วันที่ 07 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2560
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 7.00
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้