รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2560 17:13:00
หัวข้อข่าว
แจ้งความคืบหน้าคดีนายวิชัย กฤษดาธานนท์ฟ้องบมจ.เอคิว เอสเตทและพวก
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ตล. 050/2560  

            
            วันที่ 7 ธันวาคม 2560

 
เรื่อง   แจ้งความคืบหน้าคดีนายวิชัย กฤษดาธานนท์ฟ้องบมจ.เอคิว เอสเตทและพวก
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง จดหมายเลขที่ ตล.040/2560 ชี้แจงข้อมูลตามหนังสือที่ บจ.356/2560

 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้มีจดหมายที่ บจ.356/2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ได้ขอให้บริษัทฯ 
ชี้แจงข้อมูลนั้น บัดนี้มีความคืบหน้าในคดีแพ่งที่ พ.2899/2560 นายวิชัย กฤษดาธานนท์ฟ้อง บมจ.เอคิว
เอสเตท และพวก นั้น ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ศาลพิเคราะห์ว่า
ในวันนี้ยังไม่อาจดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ เนื่องจากยังอยู่ในระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้จำเลยที่
1บมจ.เอคิว เอสเตท จำเลยที่ 3 บจก.โกลเด้น เทคโนโลยีฯ จำเลยที่5นายสุทธิศักดิ์ วจีปิยนันทานนท์ จำเลยที่
9 นายวิรัตน์ เอี้ยวอักษร และ จำเลยที่ 10นายอภิวุฒิ ทองคำ
ขยายระยะเวลายื่นคำให้การได้โดยศาลอนุญาตให้ขยายยื่นคำให้การถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560
จึงเลื่อนคดีไปนัดชี้สองสถานหรือกำหนดวันนัดสืบพยานในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ตามที่คู่ความมีวันว่างโดยบริษัทฯได้แจ้งผลความคืบหน้าของคดีโดยเผยแพร่ผ่านระบบ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
2560 นั้น

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 บมจ.เอคิว เอสเตท ได้ทำคำร้องขอเลื่อนคดี 
ศาลได้อนุญาตให้เลื่อนไปไกล่เกลี่ยเป็นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัทฯขอชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญในสัญญาจัดการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง บมจ.เอคิว 
เอสเตท , บจก.โกลเด้นฯ และ บจก. โปรเกรสฯ (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบจก.โกลเด้นฯ) ดังนี้
1.  เงื่อนไขหลักของสัญญาคือ ให้บมจ.เอคิว เอสเตท มีสิทธิในการจัดการขายที่ดิน โดย บมจ.เอคิว เอสเตท 
ต้องเป็นผู้สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่จำเป็นเพื่อให้สามารถขายที่ดินได้ เช่น การถอนอายัดที่ดิน
การชำระหนี้แทนบจก.โกลเด้นฯ เพื่อมิให้ที่ดินถูกอายัด ในสัญญา
2.  กรณีมีกำไรจากการขายทรัพย์สิน(หลักหักค่าใช้จ่าย) 
และชำระหนี้แก่ธนาคารแล้วจะแบ่งผลประโยชน์ที่เหลือในสัดส่วน บจก.โกลเด้นฯ 70% และ บมจ.เอคิว เอสเตท 30%
3.  บมจ.เอคิว เอสเตท 
จะไม่เรียกร้องหนี้ตามคำพิพากษาที่ให้บจก.โกลเด้นฯชำระค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจำนวน
653.91 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
  
      
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ


 (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง )       (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)  
      กรรมการ                กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้