รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ธ.ค. 2560 08:06:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560
หลักทรัพย์
SIS
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์(listed)
โดย นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 12/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.862% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เทคโนเมดิคัล(listed)
โดย นาง สุนทรี จรรโลงบุตร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 07/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 49.68% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เน็ตเบย์(listed)
โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 07/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.97% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สายการบินนกแอร์(listed)
โดย นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 08/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)(listed)
โดย นางสาว พลอย สิทธิชัยศรีชาติ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 08/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)(listed)
โดย นาง วรีพร สิทธิชัยศรีชาติ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 08/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)(listed)
โดย นาย สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 08/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________