รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ธ.ค. 2560 08:23:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560
หลักทรัพย์
NETBAY
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEc : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เน็ตเบย์(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 07/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.63% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อีซึ่น เพ้นท์(listed)
โดย นางสาว เพชรรัตน์ เอกแสงกุล เอกแสง โฮลดิ้งส์ นาย ณัฐพล เอกแสงกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 07/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.355% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 34.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________