รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ธ.ค. 2560 20:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันหยุดประจำปี 2561
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ทห. 056/2560

                            วันที่ 20 ธันวาคม 2560

เรื่อง แจ้งวันหยุดประจำปี 2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงวันหยุดประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1.  วันจันทร์ที่   1 มกราคม   วันขึ้นปีใหม่      
2.  วันอังคารที่   2 มกราคม   ชดเชยวันขึ้นปีใหม่      
3.  วันศุกร์ที่   6 เมษายน   วันจักรี      
4.  วันศุกร์ที่  13 เมษายน   วันสงกรานต์      
5.  วันจันทร์ที่  16 เมษายน   ชดเชยวันสงกรานต์    
6.  วันอังคารที่   1 พฤษภาคม  วันแรงงาน      
7.  วันอังคารที่  29 พฤษภาคม  วันวิสาขบูชา      
8.  วันศุกร์ที่  27 กรกฎาคม   วันอาสาฬหบูชา    
9.  วันจันทร์ที่  30 กรกฎาคม   ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
        บดินทรเทพยวรางกูร
10. วันจันทร์ที่  13 สิงหาคม   ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
11. วันจันทร์ที่  15 ตุลาคม    ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
        บรมนาถบพิตร
12. วันอังคารที่  23 ตุลาคม    วันปิยมหาราช      
13. วันพุธที่      5 ธันวาคม   วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
14. วันจันทร์ที่  31 ธันวาคม   วันสิ้นปี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ดุษฎี สุนทรธำรง
(นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง)
กรรมการรองผู้จัดการและ CFO
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้