รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ม.ค. 2561 12:37:00
หัวข้อข่าว
วันหยุดประจำปี 2561
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 51/2561/002
วันที่ 4 มกราคม 2561
เรื่อง  วันหยุดประจำปี 2561
เรียน  กรรมการผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันหยุดประจำปี 2561 ของบริษัท ดังนี้
1.  วันจันทร์ที่   1  มกราคม  2561  วันขึ้นปีใหม่
2.  วันอังคารที่   2  มกราคม  2561  ชดเชยวันสิ้นปี
3.  วันพฤหัสบดีที่   1  มีนาคม  2561  วันมาฆบูชา
4.  วันศุกร์ที่    6  เมษายน   2561  วันจักรี
5.  วันศุกร์ที่  13  เมษายน   2561  วันสงกรานต์
6.  วันจันทร์ที่    16  เมษายน   2561  ชดเชยวันสงกรานต์
7.  วันอังคารที่   1  พฤษภาคม  2561  วันแรงงานแห่งชาติ
8.  วันอังคารที่  29  พฤษภาคม  2561  วันวิสาขบูชา
9.  วันจันทร์ที่  30  กรกฎาคม   2561  ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
10.  วันจันทร์ที่  13  สิงหาคม   2561  ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
          พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
11.  วันจันทร์ที่  15  ตุลาคม  2561  ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
          มหาภูมิพลอดุลยเดช
12.  วันอังคารที่    23  ตุลาคม   2561  วันปิยมหาราช
13.  วันพุธที่   5  ธันวาคม   2561  วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14.  วันจันทร์ที่  10  ธันวาคม  2561  วันรัฐธรรมนูญ
15.  วันจันทร์ที่  31  ธันวาคม  2561  วันสิ้นปี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
   -อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
  (นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
  เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้