รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ม.ค. 2561 17:13:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 20 พ.ย. 2560

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย)         : 42,657,341,768
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : AQ-W4
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                  : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอคิว 
เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 0.00
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ              : วันที่ 01 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 01 พ.ย. 2560
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)       : 42,656,849,667
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย)          : 492,101
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ        : บริษัทฯจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ
___________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ                      :
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 
56,337,341,768 หน่วย และเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560
ตามมติคณะกรรมการได้ยกเลิกการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรจำนวน 27,360
ล้านหุ้นทำให้ทุนเรียกชำระของบริษัทก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีจำนวน 85,314,683,535 หุ้น ดังนั้น
AQ-W4 ที่จัดสรรมีจำนวน 42,657,341,768 หน่วย

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้