รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ม.ค. 2561 17:10:00
หัวข้อข่าว
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 002/2561
วันที่ 30 มกราคม 2561

เรื่อง   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของ บมจ. เอคิว เอสเตท
เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

    บริษัทฯ ขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯที่ได้รับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด 
ในส่วนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือครั้งที่ 1 /2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ให้บริษัทจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 100,000 ล้านหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด
บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 72,640 ล้านในราคาหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินรวมจำนวน 3,632 ล้านบาท
มีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมรวมจำนวน 63.73 ล้านบาท เงินเพิ่มทุนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายของบริษัทมีจำนวน
 3,568.27 ล้านบาท
  บริษัทฯ จึงขอรายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน ณ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
  ชำระหนี้ตามคำพิพากษา    จำนวน     1,635,74  ล้านบาท  
          รวม           1,635.741 ล้านบาท
เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯตามมติวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2560 จำนวน   3,568.27  ล้านบาท
     หัก  การใช้เงินเพิ่มทุนฯ ณ 31 ธันวาคม 2560  จำนวน  1,635.741  ล้านบาท
คงเหลือเงินเพิ่มทุนฯ  ณ 31 ธันวาคม 2560    จำนวน  1,932.53 ล้านบาท
  เงินเพิ่มทุนคงเหลือบริษัทฯ ได้ลงทุนในตั๋วแลกเงิน 
เนื่องจากการขายทอดตลาดที่ดินหลักประกันได้เลื่อนออกไปเนื่องจากมีผู้ร้องคือนายวิโรจน์ นวลแข
ได้ยื่นคำร้องของดการขายทอดตลาดต่อศาลฎีกา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ดังนั้น
เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้ทำการงดการขายทอดตลาดที่ดินหลักประกันจำนวน 4,300 ไร่
ดังกล่าวตามคำสั่งของศาลฎีกา
การที่ศาลฎีกามีคำสั่งงดการบังคับคดีและให้เลื่อนคดีไปนัดไต่สวนคำร้องดังกล่าวในวันที่ 5 และ 8 มีนาคม
2561 และมีคำสั่งให้งดการบังคับคดี
ไว้ในระหว่างที่ศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้
บริษัทฯยังไม่ทราบจำนวนเงินที่จะได้จากการขายทรัพย์ และบริษัทฯต้องชำระหนี้เพิ่มอีกจำนวนเท่าไร
บริษัทฯยังไม่รู้จำนวนเงินที่แน่นอนทำให้บริษัทฯต้องสำรองเงินจำนวนนี้ไว้ก่อน
ดังนั้นบริษัทฯจึงนำเงินคงเหลือดังกล่าวลงทุนในตั๋วแลกเงิน

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป  

ขอแสดงความนับถือ
  (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)   (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
      กรรมการ               กรรมการ  
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้