รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.พ. 2561 17:50:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าการบังคับคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองและการลงทุนในตั๋วเงิน
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ตล. 003/2561  
                      
      วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2561

เรื่อง   รายงานความคืบหน้าการบังคับคดีของศาลฏีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองและการลงทุนในตั๋วแลกเงิน

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) (AQ) ได้ตอบข้อสอบถามของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม 2560 และวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ตามหนังสือเลขที่ ตล.051/2560
และหนังสืองดบังคับคดีตามหนังสือเลขที่ ตล.052/2560
ตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองที่บริษัทฯ
ต้องร่วมรับผิดชอบค่าความเสียหายที่ได้ทราบแล้วนั้น คดีถึงที่สุด โจทก์ คือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ได้ยึดทรัพย์ที่เป็นหลักประกันและประกาศขายทรัพย์ทอดตลาดในครั้งที่ 1 วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 2
วันที่ 17 มกราคม 2561 ครั้งที่ 3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 4 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
นั้น ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายวิโรจน์ นวลแข ในฐานะผู้ร้อง
ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการขายทอดตลาดที่ดินทั้ง 215 แปลง
เนื่องด้วยการประกาศขายที่ดินไม่พร้อมกัน ทำให้เกิดการกำหนดราคาไม่เหมาะสม

  ในวันดังกล่าว (วันที่ 25 ธันวาคม 2560) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
จึงมีคำสั่งให้นัดไต่สวนคำร้องในวันที่ 5 และ 8 มีนาคม 2561 และให้งดการบังคับคดีกับทั้งให้ผู้ร้อง
(นายวิโรจน์ นวลแข) ดำเนินการส่งหมายให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดย บมจ.เอคิว เอสเตท
ได้รับหมายโดยวิธีติดประกาศ วันที่ 10 มกราคม 2561 มีระยะเวลายื่นคำคัดค้านภายใน 30 วัน
ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างร่างคำคัดค้าน

  สืบเนื่องจากการที่ต้องเลื่อนการขายทอดตลาดออกไป ทำให้บริษัทฯ 
ยังไม่สามารถสรุปเงินที่ต้องชำระเพิ่มให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทยได้ ดังนั้น บริษัทฯ
จึงลงทุนต่อและยังไม่เรียกคืนเงินจากการลงทุนในตั๋วแลกเงิน (BE) โดยมีรายละเอียดในการลงทุนดังต่อไปนี้

ลำดับ  บริษัท  ระยะเวลา  จำนวนวัน  จำนวนเงิน (บาท)  อัตราดอกเบี้ย  ดอกเบี้ย  ผู้ดูแล
    เริ่มต้น  ครบกำหนด          
1  บจก. กรุงไทย แลนด์ 
ดีวีลอปเม้นท์  15/1/2018  31/3/2018  75  500,000,000.00  6.00%  6,164,383.56  บมจ.เอคิว เอสเตท
2  บมจ. ไทยฟีลาเท็กซ์ จำกัด  15/1/2018  28/2/2018  44  100,402,764.44  5.50%  615,777.09  บมจ.เอคิว เอสเตท
    15/1/2018  28/2/2018  44  100,387,847.81  5.50%  615,777.09  บมจ.เอคิว เอสเตท
3  บมจ. วินเทจ 
วิศวกรรม  28/12/2017  12/1/2018  15  145,000,000.00  5.50%  327,739.73  บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส
4  บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ 
โฮลดิ้ง  17/11/2017  16/2/2018  91  214,000,000.00  5.00%  2,667,671.23  บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส
    23/11/2017  16/2/2018  85  192,200,000.00  5.00%  2,237,945.21  บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส
    30/11/2017  28/2/2018  90  150,000,000.00  5.00%  1,849,315.07  บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส
ลำดับ  บริษัท  ระยะเวลา  จำนวนวัน  จำนวนเงิน (บาท)  อัตราดอกเบี้ย  ดอกเบี้ย  ผู้ดูแล
    เริ่มต้น  ครบกำหนด          
    30/11/2017  29/5/2018  180  74,700,000.00  5.00%  1,841,917.81  บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส
    15/12/2017  28/2/2018  75  15,600,000.00  5.00%  160,273.97  บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส
    22/12/2017  28/2/2018  68  40,400,000.00  5.00%  376,328.77  บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส
    22/12/2017  28/2/2018  68  40,400,000.00  5.00%  376,328.77  บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส
    26/12/2017  30/3/2018  94  70,900,000.00  5.00%  912,958.90  บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส
    27/12/2017  30/3/2018  93  81,000,000.00  5.00%  1,031,917.81  บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส
    28/12/2017  30/3/2018  92  91,300,000.00  5.00%  1,150,630.14  บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส
        รวม  1,816,290,612.25    20,328,965.14  

ปัจจุบันข้อมูลการลงทุนในตั๋วแลกเงิน (BE) ของบริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท 
ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)
อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ส่งมอบและเสนอให้กองทุนโซลาริสรับเป็นรายชื่อประเภทหลักทรัพย์บริหารต่อและสามารถลง
ทุนได้ จึงทำให้ บมจ. เอคิว เอสเตท ต้องเป็นผู้ดูแลต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง

หมายเหตุ:

1.  บริษัท เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (Planet)
ประเภทธุรกิจ    ออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมโครงสร้าง
พื้นฐานธุรกิจพลังงานทดแทนผ่านการลงทุนในบริษัทพลังงานเพื่อ
โลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (GEP) ในสัดส่วนร้อยละ 48
    วันที่จัดตั้ง    วันที่ 11 เมษายน 2557
จดทะเบียนประเทศสิงค์โปร์ ยังไม่ได้จัดทำงบการเงิน
    ตั๋วแลกเงิน    จำนวน   970.50 ล้านบาท
    เงื่อนไขการชำระเงิน   รับรองการจ่ายเงินโดยไม่มีเงื่อนไข
    ผลตอบแทน    ร้อยละ 5 ต่อปี
    เงื่อนไขผิดนัดชำระ   ฟ้องร้องตามตั๋วแลกเงิน
    กรรมการบริษัท เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
      
ลำดับ  รายชื่อกรรมการ
1  TAN LIAN KIOW@CHAI BAK HUA
2  AUNG THITA (นายออง ทีฮา)
3  นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุรัศมิ์

  ผู้ถือหุ้นในบริษัท เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ลำดับ  ชื่อ  ทุนชำระแล้ว  %
1  AVA ASIA LTD  114 ล้านเหรียญสหรัฐ  100%


นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุรัศมิ์ และนายออง ทีฮา เป็นผู้มีอำนาจควบคุมและผู้ถือหุ้นทอดสุดท้าย (Ultimate 
Shareholder) ทั้งทางตรงและทางอ้อมสัดส่วนที่เท่ากันที่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท
เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด และของ AVA ASIA LTD

2.  บริษัท โนเบิล เพลนเน็ต พีทีอี แอลทีดี จำกัด
 ประเภทธุรกิจ    ออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมโครงสร้าง
พื้นฐานธุรกิจพลังงานทดแทนผ่านการลงทุนในบริษัทพลังงานเพื่อ
โลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (GEP) ในสัดส่วนร้อยละ 40
วันที่จัดตั้ง    วันที่ 30 ธันวาคม 2557
    ตั๋วแลกเงิน    จำนวน   0.00 ล้านบาท
    เงื่อนไขการชำระเงิน   รับรองการจ่ายเงินโดยไม่มีเงื่อนไข
    ผลตอบแทน    ร้อยละ 5 ต่อปี
    เงื่อนไขผิดนัดชำระ   ฟ้องร้องตามตั๋วแลกเงิน

กรรมการบริษัท โนเบิล เพลนเน็ต พีทีอี แอลทีดี จำกัด

ลำดับ  รายชื่อกรรมการ
1  TAN LIAN KIOW@CHAI BAK HUA
2  AUNG THITA (นายออง ทีฮา)
3  นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุรัศมิ์

  
ผู้ถือหุ้นในบริษัท โนเบิล เพลนเน็ต พีทีอี แอลทีดี จำกัด
ลำดับ  ชื่อ  ทุนชำระแล้ว  %
1  WEALTHY CAPITAL CONSULTING LTD  62 ล้านเหรียญสหรัฐ  100%

ฐานะทางการเงินโดยสรุปของ GEP สำหรับปี 2558-2559

รายการ  2559
(หน่วย:ล้านบาท)  % เปลี่ยนแปลง  2558
(หน่วย:ล้านบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน (31 ธันวาคม)      
 สินทรัพย์รวม  534.56  45.89%  366.42
 หนี้สินรวม  302.18  444.96%  55.45
 ส่วนของผู้ถือหุ้น  232.38  (25.27%)  310.97
รายการ  2559
(หน่วย:ล้านบาท)  % เปลี่ยนแปลง  2558
(หน่วย:ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน      
 รายได้จากการขายไฟฟ้า  0  Na.  0
 รายได้อื่น  224.50  124,622.22%  0.18
 ค่าใช้จ่ายรวม  304.88  896.67%  30.59
 กำไร(ขาดทุน) สุทธิ  (80.38)  NA.  (30.41)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไปขอแสดงความนับถือ (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง )       (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)  
      กรรมการ                   กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้