รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.พ. 2561 18:44:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
หลักทรัพย์
RML
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โซลาร์ตรอน(listed)
โดย นาย ศึกษิต เพชรอำไพ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 06/02/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.26% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์(listed)
โดย นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 12/02/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -21.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 55.19% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์(listed)
โดย นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12/02/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 21.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 21.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทยวา(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 09/02/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.34% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เน็ตเบย์(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 09/02/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไรมอน แลนด์(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 09/02/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -6.99% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________