รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.พ. 2561 19:40:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 07 มี.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 06 มี.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.40
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 16 พ.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 07 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 06 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
ที่ 51/2561/007

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง  การจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
  ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ดังต่อไปนี้
1.  มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท 
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2561
ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
2.  มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2561
โดยจะประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดวาระดังต่อไปนี้
  วาระที่ 1  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
  วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
    ความเห็นคณะกรรมการ : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว


  วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560
ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2561
ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว
ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน
ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1) นายการุณ  กิตติสถาพร  กรรมการอิสระ
2) นางโชติกา  สวนานนท์  กรรมการอิสระ
3) นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4) นายปรีชา  เอกคุณากูล  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างสรรหากรรมการ 1 ท่าน เพื่อมาดำรงตำแหน่งแทน นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ 
ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
  วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท เพิ่มขึ้น 6,000,000 บาท จากปี 2560
  วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
1)   นางสาวบงกช  อ่ำเสงี่ยม    ผู้สอบบัญชีเลขที่   3684
2)   นางวิไล    บูรณกิตติโสภณ   ผู้สอบบัญชีเลขที่   3920
3)   นายศักดา  เกาทัณฑ์ทอง  ผู้สอบบัญชีเลขที่   4628
ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("ผู้สอบบัญชีหลัก") คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี 
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
วงเงินไม่เกิน 8,140,000 บาท
และค่าสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีรองของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศบางบริษัท
ประมาณการไม่เกิน 749,470 บาท
รวมทั้งมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า
และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย
วาระที่ 8  พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. 
เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
ความเห็นคณะกรรมการ : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
ทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัทภายหลังแก้ไขเพิ่มเติมมีจำนวน 23 ข้อ จากเดิม 22 ข้อ
โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทที่เพิ่มเติมดังนี้
"(23) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท 
ซึ่งหมายความรวมถึงการซื้อ ขาย สำรวจ พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์
ออกแบบ ติดตั้ง จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สำรอง กักเก็บ ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า
ส่งออก และดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวกับไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท"
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 34. เรื่อง 
การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม
เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100
ความเห็นคณะกรรมการ : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 34. เรื่อง
การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัจจุบัน
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน 
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอใ
ห้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
แก้ไขเป็น
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน 
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ)
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประ
ชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลา 45 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ
รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน
นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาที่ให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดประชุม
ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม 
หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36.
ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมใ
นครั้งนั้นให้แก่บริษัท
  วาระที่ 10  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
3.  มีมติให้แต่งตั้งนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ หรือ นายปรีชา เอกคุณากูล 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย
ในการแก้ไขเพิ่มเติม วัน เวลา สถานที่ รวมทั้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2560 - 15 มกราคม 2561
โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpn.co.th)
และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็
นกรรมการ
โดยบริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.cpn.co.th กรณีมีข้อสอบถาม
กรุณาติดต่อสำนักเลขานุการบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-5555 ต่อ 1684, 1685, 1686 หรือ 1687
หรือส่งอีเมลได้ที่ co.secretary@cpn.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
 (นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)  
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้