รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.พ. 2561 08:43:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
หลักทรัพย์
MAX
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นาย จำนงค์ พุทธิมา
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/02/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.59% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(ข้อมูลเบื้องต้น )

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. หาดทิพย์(listed)
โดย ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15/02/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.1452% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.906% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________