รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.พ. 2561 18:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล / แจ้งกรรมการลาออก / แต่งตั้งกรรมการแทน
หลักทรัพย์
VIBHA
แหล่งข่าว
VIBHA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

    รับทราบการลาออกของนายพรเทพ พัวพรพงษ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
เนื่องจากแจ้งว่า ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว
และต้องการสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
  แต่งตั้ง นายนิคม ไวยรัชพานิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ นายพรเทพ  พัวพรพงษ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล            : 10 พ.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 08 พ.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.036
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.10
วันที่จ่ายปันผล                    : 25 พ.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม        : 19 มี.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 15 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 25 ปี วิภาวดี (อาคาร 4) 
โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้