รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2561 17:55:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย 1,858.68 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2559 เป็นเงิน 150.08
ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 7.47 และมีกำไรสุทธิ 152.11 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2559 เป็นเงิน
53.19 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 25.91 โดยมีสาเหตุ ดังนี้
1.  ยอดขายลดลง 150.08 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 7.47 เนื่องจาก
1.1  การขายในประเทศ ลดลงร้อยละ 3.00
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย 
ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
ทำให้มีการแข่งขันด้านราคาสูงตามช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายมากขึ้น
1.2  การขายส่งออก ลดลงร้อยละ 15.98
- ปริมาณคำสั่งซื้อ : ลูกค้าชะลอคำสั่งซื้อตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า 
และลูกค้าบางรายย้ายฐานการผลิต
  - อัตราแลกเปลี่ยน : ค่าเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ยูโร และเยน
2.  ปี 2560 ต้นทุนขายต่อขายสุทธิ ร้อยละ 71.02 เปรียบเทียบกับร้อยละ 69.51 ในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.51 เนื่องจากปริมาณการจำหน่ายลดลง และมีการแข่งขันด้านราคาสูง
อีกทั้งเงินบาทแข็งค่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ยูโร และเยน
3.  Product mix ของสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นสูงมีสัดส่วนการขายลดลง ทำให้กำไรขั้นต้นลดลง
  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ดี ฐานะการเงิน 
และสภาพคล่องโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีและมั่นคง

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สุพจน์ ภควรวุฒิ, ดุษฎี สุนทรธำรง

(นายสุพจน์ ภควรวุฒิ, นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง)
กรรมการผู้จัดการ, กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้