รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2561 17:45:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 (กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 /การงดจ่ายปันผลประจำปี 2560 / การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท)
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2561
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
เลขที่ กก.1/61/007

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 (กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 /
      การงดจ่ายปันผลประจำปี 2560 / การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

1.มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

2.มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 จำนวน 2,600,000 บาท
ซึ่งคิดเป็นอัตราเกินกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ
ต้องการสำรองกระแสเงินสดสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ


3.มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่นๆตามเดิม อีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.นายประทีป  ทีปกรสุขเกษม  ดำรงตำแหน่ง  กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริษัท
  (เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)
2.นายปรีชา   รัทยานนท์     ดำรงตำแหน่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  (เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)
3.นางสาวสุธีรา ลาภสมบุญกมล   ดำรงตำแหน่ง  กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
  (เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)


4.มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 มีรายการดังต่อไปนี้
(1)  ค่าเบี้ยประชุม
ตำแหน่ง  ปี 2560  ปี 2561
เสนอใหม่  จำนวนเงินทั้งปีไม่เกิน
( บาท / คน )
  เบี้ยประชุมต่อครั้ง  
ประธานกรรมการ  30,000  30,000  360,000
กรรมการ
(กรรมการ และกรรมการอิสระ)  20,000  20,000  240,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ  25,000  25,000  300,000
กรรมการตรวจสอบ  20,000  20,000  240,000

(2)  ค่าบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 
2,000,000 บาท และให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน
ทั้งนี้ ให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
จนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นอย่างอื่น5.มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
โดยอนุมัติเสนอแต่งตั้ง
1. นายเมธี        รัตนศรีเมธา   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 หรือ
2. นายพิศิษฐ์      ชีวะเรืองโรจน์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 หรือ
3. นายอัครเดช     เปลี่ยนสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5389 หรือ
4. นางสาววราภรณ์  วารีเศวตสุวรรณ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5087
จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 
โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้
และมีค่าตอบแทนเท่ากับ 2,520,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2560 ทั้งนี้
รวมค่าตอบแทนทั้งหมดสำหรับค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชีรายปีไม่เกิน
5,622,000 บาท


6.มีมติให้ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท 
เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทเป็นไปตามการแก้ไข พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
รวมทั้งกฎเกณฑ์ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีการแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน  ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 15. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมากประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)   ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
(2)  ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
(3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนก
รรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต
ั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด  ข้อ 15.
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)   ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
(2)  ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
(3)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(4)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 26.คณะกรรมการจะตั้งกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการ 
เพื่อจัดการกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้
อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ (1) กรรมการผู้จัดการ 
ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2)
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
และคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้  ข้
อ 26.คณะกรรมการจะตั้งกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการ
เพื่อจัดการกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้
ก)  การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
(1) กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2) 
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
และคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
ข)  การลงลายมือรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารของบริษัทและผูกพันบริษัท
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะผูกพันบริษัท
ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นที่ว่านี้ให้เรียกว่า 
"การประชุมสามัญ"
การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 
โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5)
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
โดยในหนังสือขอร้องนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น

  ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นที่ว่านี้ให้เรียกว่า 
"การประชุมสามัญ"
การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆให้เรียกว่า ประชุมวิสามัญ 
โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่าร้อยละสิบ (1/10)
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
โดยในหนังสือขอร้องนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 
ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ
รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน (45)
นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม
ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด 
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36.
ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แ
ก่บริษัท
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น การออกเสียงลงมติใดๆ 
หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่
จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เว้นแต่ในกิจการดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีสิทธิออกสียงลงคะแนน
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค)  การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง 
และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด
ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
และการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้


(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2)  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค)  การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
(ง)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ)  การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
(ฉ)  การควบหรือเลิกบริษัท
(ช)  การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
(ซ)  กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ 
มอบหมายในการดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทตามที่เสนอข้างต้นต่อนายทะเบียนบริษัทมห
าชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ต่อไป


7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ
และไม่สนับสนุนธุรกิจหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายหรืออบายมุข ดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน  วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขใหม่
ข้อ 11. ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ 
โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช
โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า
โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อ โรงชุบและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี
โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี่ โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก
โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม
โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์  ข้อ 11. ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้
โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ
โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า
โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อ โรงชุบและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี
โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก
โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม
โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์


8.มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)
ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 
เมษายน 2560
วาระที่ 2.  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560
วาระที่ 3.   พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบ
       ระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4.   พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
วาระที่ 5.  พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
วาระที่ 6.  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2561
วาระที่ 7.  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
วาระที่ 8.  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
วาระที่ 9.พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
วาระที่ 10.พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.วัตถุประสงค์ของบริษัท
วาระที่ 11.พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


ในการนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ccp.co.th สำหรับรายงานประจำปี 2560 (Annual
Report) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯทันที


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือ


              ??...................................
(นายประทีป  ทีปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 19 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 16 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย 
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้