รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2561 19:37:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
หลักทรัพย์
BCP
แหล่งข่าว
BCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 3/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง พลโท ธรรมนูญ วิถี
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 แทน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
กรรมการที่ลาออก ซึ่งมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ตามข้อเสนอของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้