รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2561 21:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด ("BBGI") ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก การนำ BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการ BBGI ESOP และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หลักทรัพย์
BCP
แหล่งข่าว
BCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BBGI อันเนื่องมาจากการทำ IPO ของ BBGI ดังกล่าว 
เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
โดยมีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิเท่ากับร้อยละ 1.36
ซึ่งไม่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือต้องจัดทำสารสนเทศเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงขออนุมัติการเข้าทำรายการจากผู้ถือหุ้นตามรายละเอีย
ดที่กำหนดในประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด
อนึ่ง ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI อันเนื่องจากการทำ IPO ของ BBGI 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BBGI จะลดลงเหลือสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 42
ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BBGI ภายหลัง IPO ซึ่งการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
BBGI ตามแผน IPO ของ BBGI อาจเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน BBGI จนเป็นผลให้ BBGI
สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560
และบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 14 มี.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 13 มี.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 07 พ.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด ("BBGI") ให้แก่กรรมการ
 ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI
สถานที่ประชุม                     : ห้องใบไม้ 1-4 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) 
เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน
  1)  นายพิชัย    ชุณหวชิร  (กรรมการอิสระ)
  2)  นายกฤษฎา   จีนะวิจารณะ  (กรรมการอิสระ)
  3)  นายธีระพงษ์   วงศ์ศิวะวิลาส  (กรรมการอิสระ)
  4)  นายชัยวัฒน์   โควาวิสารัช  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
  พร้อมด้วยเสนอเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 1 ท่าน
  1)   ดร. อนุชิต     อนุชิตานุกูล  (กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้