รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มี.ค. 2561 17:46:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 51/2561/011

วันที่ 16 มีนาคม 2561

เรื่อง  การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
ตามที่คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ
ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่
999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นั้น บริษัทฯ
ขอแจ้งให้ทราบว่าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมทั้งเอกสารแนบ
ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://cpn-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561เป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจำปี 2560 ไว้ที่
http://cpn-th.listedcompany.com/home.html
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 
สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ co.secretary@cpn.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2264-5593
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่ติดต่อได้ เพื่อบริษัทฯ รวบรวมชี้แจงในที่ประชุมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  -อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
  (นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)  
  เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้