รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มี.ค. 2561 17:46:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 51/2561/012

วันที่ 16 มีนาคม 2561

เรื่อง  แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("CPN") ได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัทย่อย  :  บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
วัตถุประสงค์  :  บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลบ้านจัดสรร
ทุนจดทะเบียน  :  1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)
สัดส่วนการถือหุ้น  :  บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้น 99.99%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  -อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
  เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้