รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 มี.ค. 2561 08:25:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
หลักทรัพย์
HTECH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่(listed)
โดย นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 26/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.167% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.87% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(ข้อมูลเบื้องต้น )

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________