รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2561 08:19:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561
หลักทรัพย์
MBAX
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี(listed)
โดย นาง วัลลภา ไตรโสรัส
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.21% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 22.49% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี(listed)
โดย นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -6.21% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. มัลติแบกซ์(listed)
โดย . ROBERT STANTEY NOCEK
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.84% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.78% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี(listed)
โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 40.22% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 40.22% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________