รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 เม.ย. 2561 19:09:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)
หลักทรัพย์
TTB
แหล่งข่าว
TTB
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 05 เม.ย. 2561

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

กรรมการและพนักงาน (ESOP)             
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 23,583,796
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 3.04
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : 24 มี.ค. 2558
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 12,034,239
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 11,549,557

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 23,583,796
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 12,034,239
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 11,549,557
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 36,584,086.56
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 13,962.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าจดทะเบียนเพิ่มทุนที่กระทรวงพาณิชย์ 
ค่าบริการศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ค่าขอคัดหนังสือรับรอง และค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 36,570,124.56
___________________________________________________________________________________________________


หมายเหตุ                      :
1. หุ้นที่จัดสรรให้เป็นโบนัสจะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนเท่าๆ กัน ผู้ได้สิทธิจองซื้อจะได้รับหุ้นระหว่างปี
 2559 - 2561
2. ราคาจองซื้อจะเท่ากับราคาเฉลี่ยของราคาปิดในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ในแต่ละวันทำการซื้อขายหุ้นสามัญของธนาคาร ย้อนหลัง 90
วันปฏิทินก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (วันที่ 24 มีนาคม 2558)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์
ตำแหน่ง                       : เลขานุการบริษัท


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้