รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 เม.ย. 2561 07:56:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TMB เริ่มซื้อขายวันที่ 11 เมษายน 2561
หลักทรัพย์
TTB
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)
ทุนเดิม (บาท)                    : 41,647,865,927.45
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 43,839,858,871
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 12,034,239
ทุนใหม่ (บาท)                    : 41,659,298,454.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 43,851,893,110
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.95
จัดสรรรให้                     : กรรมการและพนักงาน จำนวน 12,034,239 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)               : 3.04
วันเสนอขาย                     : 24 มี.ค. 2558
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 11 เม.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
กรรมการและพนักงาน (ESOP) ที่ใช้สิทธิจองซื้อจะได้รับหุ้นระหว่างปี 2559 - 2561
______________________________________________________________________