รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 เม.ย. 2561 20:07:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งกรรมการธนาคาร
หลักทรัพย์
TTB
แหล่งข่าว
TTB
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการธนาคาร 
ดังนี้
  1. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 
2561
  2. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 
2561
  3. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 
2561
  4. นางแคทเธอรีน โล เป็ก เช็ง ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร แทน นาย
โยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 
2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้