รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 เม.ย. 2561 09:29:00
หัวข้อข่าว
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 (วาระที่ 7)
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 11 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
สถานที่ประชุม                     : ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
หมายเหตุ                      :
เป็นการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44
วาระที่ 7 เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี (หน้า 6) 
โดยขอเพิ่มชื่อผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2561 จากเดิม 2 ท่าน เป็น 3 ท่าน
เพื่อให้เป็นตามไปข้อปฏิบัติของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้