รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2561 08:42:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2561
หลักทรัพย์
RML
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต(listed)
โดย นาย ปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 12/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -20.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 32.966% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ปูนซิเมนต์ไทย(listed)
โดย อเบอร์ดีน แอสเส็ท แมนเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 12/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.0655% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.9415% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไรมอน แลนด์(listed)
โดย นาย จิรวุฒิ คุวานันท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 10.488% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 19.346% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________