รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 เม.ย. 2561 17:35:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ APCO
หลักทรัพย์
APCO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้             

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ APCO
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (APCO)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 0.50
วันที่มีผล                      : 27 เม.ย. 2561
______________________________________________________________________