รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 เม.ย. 2561 17:42:00
หัวข้อข่าว
การอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ "APCO-F"
หลักทรัพย์
APCO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
เรื่อง                        : การอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ "APCO-F"
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (APCO)
วันที่มีผล                      : 27 เม.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (APCO) ได้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทเป็น 
"หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
ในขณะใดขณะหนึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบ (30) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด"
______________________________________________________________________