รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 เม.ย. 2561 19:10:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หลักทรัพย์
TTB
แหล่งข่าว
TTB
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
            ตามที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 นั้น ธนาคารได้เผยแพร่รายงานการประชุม เฉพาะฉบับภาษาไทย
ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.tmbbank.com ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 สำหรับรายงานการประชุมฯ
ฉบับภาษาอังกฤษ ธนาคารจะเผยแพร่ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือแสดงความคิดเห็นมายัง บรรษัทภิบาล ชั้น 
28 เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือติดต่อที่อีเมล
ayuth.jay@tmbbank.com , varintorn.pat@tmbbank.com  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2999-2729, 0 -2299-2776
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้