รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ค. 2561 08:31:00
หัวข้อข่าว
10 พฤษภาคม 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ RML-W4
หลักทรัพย์
RML
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (RML-W4)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 10 พ.ค. 2561
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 15 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 14 มิ.ย. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 11 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 23 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 15 มิ.ย. 2561
สิทธิ
______________________________________________________________________