รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2561 08:33:00
หัวข้อข่าว
การย้ายหลักทรัพย์ APCO เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
หลักทรัพย์
APCO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ/ตลาดรอง         

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (APCO)
ตลาดรองเดิม                     : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : สินค้าอุปโภคบริโภค
ตลาดรองใหม่                     : SET
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจใหม่                    : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
ลักษณะธุรกิจ                     :
บริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและความงามที่ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ
วันที่มีผล                      : 14 พ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
การย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ APCO เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ตามที่บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (APCO) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 และต่อมา APCO ได้ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
พิจารณาอนุมัติให้หลักทรัพย์ของ APCO ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นั้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า APCO มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง 
การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ดังนั้น
จึงเห็นควรกำหนดให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของ APCO จำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม
300 ล้านบาท ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
โดยจัดให้หุ้นสามัญอยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "APCO" เช่นเดิม ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับการคำนวณ Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ APCO ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 
ให้ใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของหลักทรัพย์ดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นฐานในการคำนวณ
Ceiling & Floor ตามปกติ
______________________________________________________________________