รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ค. 2561 08:49:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายเพิกถอนซึ่งครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนแล้ว และเพิ่มเหตุเพิกถอนกรณีไม่นำส่งงบ Q3/60 ภายในกำหนด
หลักทรัพย์
NFC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดระยะเวลาการฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเป็
น 2 ช่วง คือ (1) ช่วงดำเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไป และ (2)
ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแจ้งการดำเนินการกับบริษัทที่ครบกำหนดระยะเวลาให้แก้ไขเหตุเพิกถอนแล้ว 
(รายละเอียดปรากฏตามข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 19 มีนาคม 2561) ดังนี้
1. บริษัทที่แก้ไขเหตุเพิกถอนได้แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ประกาศรายชื่อให้เข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) จำนวน 16 บริษัท
ดังนี้
- กลุ่มฐานะการเงิน กรณีส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์ ปัจจุบันมีส่วนผู้ถือหุ้นเป็นบวกแล้ว
ให้เวลาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ได้แก่ ADAM
ให้เวลาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้แก่ KTECH NFC POMPUI PRO SAFARI STHAI THL VI WORLD WR YCI
- กลุ่มไม่ส่งงบการเงินภายในกำหนด ปัจจุบันส่งงบการเงินที่ล่าช้าและครบกำหนดเวลาดำเนินการได้ครบถ้วน 
ให้เวลาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ได้แก่ AI AIE BLISS BUI
2. บริษัทที่ยังแก้ไขเหตุเพิกถอนไม่ได้ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เวลาเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอนจนถึงวันที่ 31
 มีนาคม 2562 จำนวน 4 บริษัท ดังนี้
- กลุ่มฐานะการเงิน กรณีส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์ ได้แก่ YNP
- กลุ่มไม่ส่งงบการเงินภายในกำหนด ได้แก่ CHUO IEC LVT
ทั้งนี้ หากบริษัทตามข้อ 1 และ 2 
ไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปหรือดำเนินการให้มีคุณสมบัติพ้นเหตุเพิกถอนเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
3. บริษัทไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (TUCC) ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
อยู่ระหว่างพิจารณาและจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

อนึ่ง ปัจจุบันมีบริษัทที่ยังมิได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ภายในเวลาที่กำหนด โดยล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
จึงเป็นเหตุให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักท
รัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ข้อ 9 (3) และ 9 (5)
และแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่ไม่นำส่งงบการเงินหรือนำส่งล่าช้าเกินกว่ากำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงประกาศเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ได้แก่ CHUO
 EARTH IEC IFEC KC LVT POLAR TUCC
______________________________________________________________________