รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2561 18:51:00
หัวข้อข่าว
กรณีระบบสายส่งไฟฟ้าขัดข้อง
หลักทรัพย์
BANPU
แหล่งข่าว
BANPU
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บป.0161/138
  1 มิถุนายน 2561

เรื่อง  กรณีระบบสายส่งไฟฟ้าขัดข้อง
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน) (BPP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยนั้น ได้รับแจ้งจากทาง Hongsa Power Company Limited หรือโรงไฟฟ้าหงสา
เมื่อเวลา 13.06 น. เกิดฟ้าผ่าลงมาที่บริเวณสายส่ง 500 kV ซึ่งมีระยะห่างจากโรงไฟฟ้าหงสาประมาณ 14
กิโลเมตร ใน สปป.ลาว
ทั้งนี้ด้วยระบบนิรภัยที่ติดตั้งไว้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงตัดระบบการจ่ายไฟเป็นการชั่วคราว 
ทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อระบบสายส่ง ดังนั้นไฟฟ้าที่เกิดการขัดข้องนั้นจึงเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว
และระบบการจ่ายไฟฟ้ากลับมาจ่ายไฟฟ้าได้ปกติเมื่อเวลา 14.47 น.
                                       ขอแสดงความนับถือ

                             (นางสมฤดี ชัยมงคล)
                                     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้