รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 มิ.ย. 2561 12:59:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
หลักทรัพย์
BCP
แหล่งข่าว
BCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 7/2561 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 แทน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
กรรมการอิสระที่ลาออก ตามข้อเสนอของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้