รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 มิ.ย. 2561 17:35:00
หัวข้อข่าว
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-3 ของ NOBLE
หลักทรัพย์
NOBLE
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                แจ้งข่าวการรับแบบเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
วันที่ 12 มิถุนายน 2561
สำนักงานได้รับ แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3)
ของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ NOBLE
ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ (1) นายกิตติ ธนากิจอำนวย (2) nCrowne Pte.Ltd.
  
รายละเอียดของแบบดังกล่าว สามารถดูได้จาก website ของสำนักงานที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTO.php (ภาษาไทย)
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTOe.php (English Version)
______________________________________________________________________