รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มิ.ย. 2561 18:58:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลงทุนใน OKEA AS
หลักทรัพย์
BCP
แหล่งข่าว
BCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 
ได้มีมติอนุมัติแผนการลงทุนในการจัดตั้งบริษัทย่อย ในประเทศไทย ("BCPR Thailand") โดย BCPR Thailand
จะจัดตั้งบริษัทย่อยอีกบริษัท ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ("BCPR") เพื่อร่วมเข้าลงทุนกับ
Seacrest Capital Group ("Seacrest") ในแหล่งปิโตรเลียม Draugen Field และ Gj?a Field จาก A/S Norske
Shell ("Shell") ผ่านการลงทุนโดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ OKEA AS ("OKEA")
ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศนอร์เวย์
ซึ่งดำเนินการพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในประเทศนอร์เวย์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้