รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มิ.ย. 2561 12:38:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ GREEN-W4 (F53-5) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
GREEN
แหล่งข่าว
GREEN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 22 มิ.ย. 2561

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : GREEN-W4
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท กรีน
 รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 103,003,894
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 62,970,438
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 1.00
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 18 มิ.ย. 2561
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 103,003,894
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 96,176,131
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายประทีป อนันตโชติ (เพิ่มเติม)
รองประธานกรรมการ(เพิ่มเติม)

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้