รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 มิ.ย. 2561 07:54:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ IVL-W2
หลักทรัพย์
IVL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 
(IVL-W2)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 03 ส.ค. 2561 ถึงวันที่ 24 ส.ค. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 24 ส.ค. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 01 ส.ค. 2561 ถึงวันที่ 24 ส.ค. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 02 ส.ค. 2561 ถึงวันที่ 23 ส.ค. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 25 ส.ค. 2561
______________________________________________________________________