รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.ค. 2561 08:01:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ RML เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
RML
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (RML)
ทุนเดิม (บาท)                    : 3,575,483,607.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,575,483,607
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 520
ทุนใหม่ (บาท)                    : 3,575,484,127.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,575,484,127
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (RML-W4) จำนวน 492 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 520 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.06076
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.857
วันใช้สิทธิ                      : 14 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 03 ก.ค. 2561
______________________________________________________________________