รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.ค. 2561 09:14:00
หัวข้อข่าว
รับทราบการประกาศการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) (แก้ไข PDF)
หลักทรัพย์
MK
แหล่งข่าว
MK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : 
การประกาศการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer)
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (MK)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 4.10
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
หมายเหตุ                      : ภายใต้เงื่อนไขว่า SPM 
จะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อมีผู้เสนอขายหุ้นจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 25
ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้