รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ก.ค. 2561 08:24:00
หัวข้อข่าว
การจำหน่ายหุ้นในบริษัท Nido Production (Galoc) Pty. Ltd. บริษัทย่อย
หลักทรัพย์
BCP
แหล่งข่าว
BCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ของ
Nido Production (Galoc) Pty. Ltd. ("NPG") ที่ถือครองแหล่งน้ำมันดิบ Galoc อยู่ร้อยละ 55.8
ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 บริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Tamarind Galoc Pte Ltd
(ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย) มูลค่าประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(หรือประมาณ 660 ล้านบาท)
โดยแบ่งชำระส่วนหนึ่งเมื่อการโอนหุ้นแล้วเสร็จและส่วนที่เหลือชำระตามที่ได้ตกลงกัน
การจำหน่ายดังกล่าวนี้เป็นการจำหน่ายเฉพาะแหล่งผลิตน้ำมันดิบ Galoc เท่านั้น
ไม่นับรวมแหล่งปิโตรเลียมที่อยู่ในระหว่างการสำรวจและพัฒนาอื่นๆ
ในประเทศฟิลิปปินส์ที่ยังถือครองโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ)
ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบร
ิษัทจดทะเบียน

อนึ่ง การจำหน่ายสินทรัพย์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินสดมาใช้ลงทุนสำหรับโครงการใหม่ 
โดยเป็นการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การรายงานสารสนเทศในเรื่องการจำหน่ายหุ้นใน NPG เป็นการรายงานการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น 
ซึ่งเป็นผลให้บริษัทนั้นพ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ
ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้