รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.ค. 2561 18:13:00
หัวข้อข่าว
การได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
หลักทรัพย์
MK
แหล่งข่าว
MK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : 
การประกาศการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer)
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (MK)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ (เพิ่มเติม)            : วันที่ 25 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2561
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 4.10
ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้                 
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) (แก้ไข)              : 4.0890325
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
วันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ (เพิ่มเติม)       : 04 ก.ย. 2561
ตัวแทนการรับซื้อ (เพิ่มเติม)              : บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้