รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.ค. 2561 08:02:00
หัวข้อข่าว
31 กรกฏาคม 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ IVL-W2
หลักทรัพย์
IVL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 
(IVL-W2)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 31 ก.ค. 2561
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 03 ส.ค. 2561 ถึงวันที่ 24 ส.ค. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 24 ส.ค. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 01 ส.ค. 2561 ถึงวันที่ 24 ส.ค. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 02 ส.ค. 2561 ถึงวันที่ 23 ส.ค. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 25 ส.ค. 2561
สิทธิ
______________________________________________________________________