รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ก.ค. 2561 12:43:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ,ไม่อนุมัติ วาระที่ 4 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท , วาระที่ 5 การออกและเสนอขาย GREEN-W5, วาระที่ 6 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
หลักทรัพย์
GREEN
แหล่งข่าว
GREEN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 31 ก.ค. 2561
มติที่ประชุม                      : เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ
วาระการประชุมที่ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ       : - วาระที่ 4 
พิจารณาไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
-วาระที่ 5 พิจารณาไม่อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
ครั้งที่ 5 (GREEN-W5)
- วาระที่ 6 พิจารณาไม่อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้