รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ส.ค. 2561 09:21:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
หลักทรัพย์
GIFT
แหล่งข่าว
GIFT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
GIFT61/ 23020  

  วันที่ 8 สิงหาคม 2561

เรื่อง  ขอชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2/2561

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2/2561 ดังนี้
  
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสำหรับไตรมาส 2/2561 เท่ากับ 186.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 
2.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.45 และมีรายได้รวมเท่ากับ 189.86 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 2.16
 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.49 เกิดจากกำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขายที่ลดลง

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 2/2561 เท่ากับ 24.88 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 6.32 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 20.25
โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการกำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ(นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้