รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ส.ค. 2561 17:36:00
หัวข้อข่าว
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ POPF
หลักทรัพย์
POPF
แหล่งข่าว
POPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11-610158  10 สิงหาคม 2561
เรื่อง   รายละเอียดทรัพย์สิน
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ("กองทุนรวม")
ใคร่ขอแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ดังนี้
กองทุน  มูลค่าทรัพย์สิน
(บาท)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
(บาท)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ  6,296,954,376.24  5,473,286,783.84  11.3638

ชื่อโครงการ  อาคารยูบีซี 2  อาคาร
เพลินจิต เซ็นเตอร์  อาคารบางนา ทาวเวอร์
ประเภท  สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน 23 ชั้น  สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงาน 
24 ชั้น  1)  สิทธิการเช่าอาคารและสิทธิการเช่าอาคารบางส่วน จำนวน 4 อาคาร
และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
2)  สิทธิการเช่าที่ดินโครงการบางนา ทาวเวอร์
3)  สิทธิการเช่าช่วงที่ดินบางส่วน เพื่อใช้เป็นที่จอดรถเพิ่มเติมของโครงการบางนา ทาวเวอร์
4)  สิทธิเก็บกินแบบไม่มีค่าตอบแทนบนที่ดิน เพื่อให้กองทุนรวมสามารถใช้เป็นที่จอดรถในกรณีที่บริษัท 
เตียวฮงสีลม จำกัด ("เตียวฮง") ไม่สามารถจัดหาที่จอดรถในบริเวณอื่น
และตามจำนวนที่กองทุนรวมและเตียวฮงได้ตกลงกัน
ที่ตั้ง  เลขที่ 591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท       
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 14 และเลขที่ 40/14 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  บริษัท เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด
มูลค่าตลาดที่ได้รับจากการประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน 
(บาท)  2,421,000,000  1,254,000,000  2,004,000,000
วันที่ประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน  30 มิถุนายน 2561
ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ
เพื่อหามูลค่าของแต่ละโครงการ  ประมาณ 22 ปี 9 เดือน  ประมาณ 6 ปี 7 เดือน  ประมาณ 26 ปี 4 เดือน
วิธีการประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน  วิธีรายได้ (Income Approach)
*** 
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมิน/สอบทานมูลค่าจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
    ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
  โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


  (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้