รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ส.ค. 2561 07:09:00
หัวข้อข่าว
การเข้าลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ("KPNL") ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
RML
แหล่งข่าว
RML
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ส.ค. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 11 ต.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 30 ส.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 29 ส.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - อนุมัติการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด 
(Entire Business Transfer) และการเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ส.ค. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 601,688,520
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 601,688,520
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัทย่อยของ KPNL
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 597,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 14.31
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 1.80
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 597,000,000
(หุ้น)
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 4,688,520
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้