รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ส.ค. 2561 17:55:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
หลักทรัพย์
GIFT
แหล่งข่าว
GIFT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานผลการซื้อหุ้นคืน                 

เรื่อง                        : แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
วันที่รายงานผล                    : 20 ส.ค. 2561
วิธีการในการซื้อหุ้นคืน                  : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่ครบกำหนดโครงการ                : 20 ม.ค. 2562
โครงการซื้อหุ้นคืน                   
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 03 ก.ค. 2561
จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ (หุ้น)         : 12,000,000
%ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระ        : 2.91
แล้ว
1. ผลการซื้อหุ้นคืน                  
วันที่ซื้อหุ้นคืน                     : 20 ส.ค. 2561
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน(หุ้น)                  : 20,000
ราคาที่ซื้อต่อหุ้นหรือราคาสูงสุด(บาท/หุ้น)           : 4.26
ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น)                  : 4.24
มูลค่ารวม(บาท)                    : 85,133.45
2. จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น               
จำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน       : 744,500
(รวมข้อ 1.) (หุ้น)
%ของจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว         : 0.18
มูลค่ารวมที่ซื้อคืน(บาท)                 : 3,087,094.13

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ _________________
                   ( นายวิรัช สุวรรณนภาศรี )
                    กรรมการ
                 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

             ลงลายมือชื่อ _________________
                   ( นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี )
                    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

หมายเหตุ                      :
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 สิงหาคม 2561

1.  วิธีการในการซื้อหุ้นคืน
      ? ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  วันที่ครบกำหนดโครงการ 17 มกราคม 2562 
(โครงการซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 6 เดือน)
      ? เสนอซื้อเป็นการทั่วไป

2.   โครงการซื้อหุ้นคืน
  2.1  วันที่คณะกรรมการมีมติให้ซื้อหุ้นคืน 3 กรกฎาคม 2561
2.2  ผลการซื้อหุ้นคืน
   จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ 12,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.91 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ 
    แล้วทั้งหมด
วันที่ซื้อหุ้นคืน    จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน  ราคาที่ซื้อต่อหุ้น
หรือราคาสูงสุด  ราคาต่ำสุด
(บาท/หุ้น)  มูลค่ารวม(บาท)
20 สิงหาคม 2561  20,000.00  4.26  4.24  85,133.45
                    
    2.3  จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น
      จำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน (รวมข้อ 2.2)  744,500.00  หุ้น
    คิดเป็น  0.18  % ของทุนชำระแล้ว มูลค่ารวม   3,087,094.13  บาท

  บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

  ลายมือชื่อ   ....................................................  กรรมการหรือเลขานุการบริษัท        (
 น.ส.อรพินธ์ โพธิสิทธิ์ )  หรือผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ
    ลงนามแทนบริษัท

ประทับตราบริษัท        ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : กรณีซื้อในตลาดหลักทรัพย์ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานภายใน 9.00น. 
ของวันทำการถัดจากวันที่ซื้อหุ้น
  กรณีเสนอซื้อเป็นการทั่วไปให้รายงานภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการเสนอซื้อ
     ทั้งนี้ให้รายงานให้รายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์
 
______________________________________________________________________


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้