รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ส.ค. 2561 08:03:00
หัวข้อข่าว
เพิ่มทุนจดทะเบียน ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ขอผ่อนผันทำ Whitewash การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และการกำหนด EGM ครั้งที่ 1/2561
หลักทรัพย์
XPG
แหล่งข่าว
XPG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ส.ค. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 12 ธ.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 ต.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 ต.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ 
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
______________________________________________________________________


การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ส.ค. 2561
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 484,434,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 968,868,000
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 4 : 1
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : ZMICO-W4
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 2
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 2.70
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ส.ค. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,598,868,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,598,868,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : Elevated Returns LLC ("ผู้ลงทุน") 
หรือบริษัทย่อยของผู้ลงทุน
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 630,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 21.67
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 1.35
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 630,000,000
(หุ้น)
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 968,868,000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้